PELIKAN IT – Dla firm

Współpraca Realizatora Projektu z Firmami odbywa się w oparciu o podpisaną Deklarację Współpracy i obejmuje następujące elementy:
 
• udział przedstawiciela Firmy w spotkaniach Rady ds. Współpracy z Biznesem – aktywność zarezerwowana dla 9 Firm, które uzyskają najwyższą punktację w trakcie rekrutacji firm do współpracy w ramach Projektu
• prezentację Firmy na spotkaniu speed recruitment – dla wszystkich firm z którymi Realizator Projektu nawiąże współpracę 
• realizację 2-miesięcznych staży dla Uczestników Projektu – na podstawie zgłoszeń od Uczestników Projektu przy czym jedna Firma nie może przyjąć na staże więcej niż 8 Uczestników Projektu
 
Szczegółowe warunki współpracy UJ z Firmami określają Zasady współpracy z Firmami - dokument pdf do pobrania poniżej. 
 
REKRUTACJA FIRM
Rekrutacja firm do współpracy będzie prowadzona w terminie od 23 stycznia 2015 do 9 lutego 2015. Rekrutacja ma charakter otwarty tzn. wszystkie firmy spełniające warunki opisane w par. 3 ust. 1 mogą nawiązać współpracę z Realizatorem Projektu.
 
Firmy działające w branży informatycznej i zainteresowane współpracą w ramach Projektu powinny dostarczyć osobiście do Biura Projektu w godz. 10:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres biura projektu (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Projektu):
Formularz zgłoszeniowy dla firm – wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy  (załącznik nr 1 do Zasad),

Załączniki

Data opublikowania: 15.12.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz