Kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Stosowana, studia stacjonarne II stopnia

 Czas trwania studiów (liczbę  lat/semestrów)

 2 lata / 4 semestry

 

Zestaw modułów kształcenia (zajęć i  grup zajęć)

 Przedmioty obowiązkowe

 1. Modelowanie obiektowe

 2. Projekt zespołowy I

 3. Projekt indywidualny

 4. Projekt zespołowy 2

 5. Projekt zespołowy 3

 6. Język angielski

 7. Ochrona własności intelektualnej

 8. BHP

 

Studenci muszą zaliczyć w ramach wykładów  specjalistycznych lub fakultatywnych następujące przedmioty:

 1. Wnioskowanie statystyczne

 2. Grafika komputerowa

 3. Podstawy sztucznej inteligencji

 4. Kryptologia

 5. Modelowanie i symulacja komputerowa

 6. Testowanie oprogramowania

 

 

Studenci muszą zaliczyć dziesięć wykładów specjalistycznych lub fakultatywnych oraz cztery seminaria (nie licząc seminariów magisterskich).

 

Przedmiot Ochrona własności intelektualnej może być zaliczany na dowolnym semestrze studiów.

 

 

 

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

I rok / I semestr

 

 Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Modelowanie obiektowe

w+ćw

egzamin

30+30

6

Projekt zespołowy I

lab

zaliczenie

30

4

Wykład specj. lub  fakultatywny 1

w+lab

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 2

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 3

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium 1

sem

zaliczenie

30

4

Język angielski

lek

egzamin

60

4

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

BHP

 

zaliczenie

 

1

Razem

 

 

365

38

 

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Wykład specj. lub fakultatywny 4

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 5

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 6

w+ćw

egzamin

30+30

6

Projekt indywidualny

lab

zaliczenie

30

4

Projekt zespołowy II

lab

zaliczenie

30

4

Seminarium 2

sem

zaliczenie

30

4

Razem

 

 

270

30

 

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Wykład specj. lub fakultatywny 7

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 8

w+ćw

egzamin

30+30

6

Projekt zespołowy III

lab

zaliczenie

30

4

Seminarium 3

sem

zaliczenie

30

4

Seminarium  4

sem

zaliczenie

30

4

Razem

 

 

210

24

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Wykład specj. lub fakultatywny 7

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 8

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium 5

sem

zaliczenie

30

4

Seminarium 6

sem

zaliczenie

30

4

Praca magisterska i egzamin magisterski

 

egzamin

 

20

Razem

 

 

180

40

 

Podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wymiar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych modułów kształcenia, w których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

 

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria

 

 

Wykład

Ćwiczenia/Laboratoria

Konwersatoria

Seminaria

I semestr

125

210

0

30

II semestr

90

150

0

30

III semestr

60

90

0

60

IV semestr

60

60

0

60

Razem

335

510

0

180

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

120

(realizacja: 132 ECTS)

Wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli przewiduje ją program kształcenia dla danego roku/semestru

Nie dotyczy

Inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów

Brak