Studia magisterskie z informatyki

Studia magisterskie znacząco rozszerzają i pogłębiają materiał poznany na studiach licencjackich. O ile studia licencjackie mają bardziej charakter zawodowy, o tyle studia magisterskie mają już wyraźny charakter akademicki. Poznane na studiach licencjackich zagadnienia analizowane są głębiej i dokładniej. Studia magisterskie przygotowują do samodzielnej analizy narzędzi i metod stosowanych w informatyce. W szczególności realizowane jest to poprzez obowiązek uczestnictwa studenta w seminariach naukowych.

W porównaniu z programem studiów licencjackich większy nacisk kładziony jest na podstawy teoretyczne poznawanych zagadnień oraz na znaczne pogłębienie zagadnień praktycznych omawianych na studiach licencjackich. Jeśli można powiedzieć, że po studiach licencjackich będziesz dobrym, sprawnym informatycznym rzemieślnikiem, to po studiach magisterskich zostaniesz w tym zakresie artystą.

Na studiach magisterskich będziesz uczyć się o zagadnieniach, którymi zajmują się pracownicy IIiMK w swojej pracy naukowej. Jeśli chcesz, możesz także brać udział w prowadzonych badaniach naukowych. Dla osób chcących kontynuować edukację na studiach III stopnia (doktoranckich) jest to dobra okazja, aby poznać tematykę naukową poszczególnych zakładów i katedr Instytutu i wybrać najbardziej interesującą pod kątem pracy doktorskiej.

Studia magisterskie kończą się napisaniem i obroną pracy magisterskiej.

W ramach studiów magisterskich na kierunku informatyka student wybiera specjalność. Wybór ten pozwala skoncentrować się na wybranym obszarze informatyki i w ramach niego poszerzać swoją wiedzę.

 

Inżynieria oprogramowania

Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w firmie IT jako profesjonalny inżynier oprogramowania, tzn. na stanowisku: programisty, analityka biznesowego, analityka systemowego, testera, inżyniera jakości. Da Ci również teoretyczne podstawy z zakresu zarządzania projektami IT (zarządzania nie da się nauczyć z wykładów, ale tylko poprzez praktykę; studia pozwolą Ci jedynie na poznanie przydatnych narzędzi i technik).

Na specjalności inżynieria oprogramowania poszerzysz swoją wiedzę o programowaniu (w różnych paradygmatach). Aby być dobrym programistą nie wystarczy jednak tylko znać składnię języka programowania. Studiując na tej specjalności:

 • nauczysz się stosować dobre praktyki pisania "czystego" kodu,
 • poznasz techniki tworzenia kodu wysokiej jakości (np. Test Driven Development, eXtreme Programming),
 • poznasz profesjonalne środowiska pracy programisty, w tym IDE, debugery, systemy kontroli wersji, systemy zarządzania defektami, systemy wspomagające pracę grupową itp.
 • dowiesz się czym są zaawansowane wzorce projektowe i jak ich używać w programowaniu,
 • nauczysz się algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • poznasz techniki efektywnej komunikacji z klientem oraz członkami zespołu projektowego,
 • nauczysz się pracować w zespole stosującym różne modele wytwarzania oprogramowania, w tym modele zwinne (np. Scrum, Kanban),
 • nauczysz się profesjonalnie komentować kod i tworzyć dokumentację, również z wykorzystaniem narzędzi do automatycznej generacji dokumentacji,
   

Informatyka stosowana

Specjalność ta kładzie nacisk na inżynierię systemów. Jest ona dobrym wyborem dla osób, które chcą związać rozwój swojej kariery z takimi stanowiskami jak: administrator baz danych, projektant stron internetowych, administrator sieci. Informatyk po tej specjalności jest także w stanie stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania różnego rodzaju problemów w organizacjach (np. optymalizacja procesów, podejmowanie decyzji itp.). Specjalność przygotowuje również do podjęcia pracy na stanowisku informatyka w firmach nieinformatycznych", tzn. firmach prowadzących inną działalność, ale posiadających dział IT.

Absolwent specjalności "informatyka stosowana", stojąc przed praktycznym informatycznym problemem, jest w stanie przeanalizować go, wybrać odpowiednie narzędzia pracy, skonfigurować je oraz wykorzystać do efektywnego rozwiązania tego problemu. Studiując na tej specjalności:

 • poznasz różne paradygmaty i języki programowania, w tym języki skryptowe,
 • poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych,
 • nauczysz się programować systemy wbudowane,
 • poznasz techniki modelowania systemów informatycznych,
 • nauczysz się projektować, implementować i administrować relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych oraz hurtowniami danych
 • nauczysz się projektować i administrować sieciami komputerowymi,
 • poznasz zaawansowane zagadnienia grafiki komputerowej i projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
 • nauczysz się jak analizować, przetwarzać i rozpoznawać obrazy.
   

Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie

Specjalność ta skupia się na zagadnieniach związanych z modelowaniem i symulowaniem działania różnego rodzaju systemów – od prostych układów do złożonych procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych czy społecznych występujących w rzeczywistym świecie. Duży nacisk położony jest również na zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, nauczaniem maszynowym i big data.

Specjalista w zakresie modelowania i symulacji musi posiadać umiejętności analityczne oraz programistyczne. Na tej specjalności:

 • poznasz języki programowania służące do modelowania i symulacji komputerowej,
 • poznasz zaawansowane metody analizy zbiorów danych,
 • nauczysz się jak dobrać właściwy model do opisu danego zjawiska,
 • dowiesz się jak należy testować zbudowany model i jak ocenić jego jakość (dokładność),
 • nauczysz się przeprowadzać symulacje modeli, które przewidują przyszłe zachowanie systemu,
 • poznasz metody i techniki nauczania maszynowego,
 • nauczysz się wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do efektywnego rozwiązywania trudnych problemów, dla których nie istnieją analityczne rozwiązania,
 • nauczysz się interpretować wyniki symulacji,
 • poznasz teorie kognitywistyczne leżące na pograniczu informatyki, matematyki, filozofii i psychologii, które opisują zasady funkcjonowania ludzkiego mózgu.
   

Nauczanie maszynowe

Specjalność „Nauczanie maszynowe” ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania obowiązków „Data scientist” (często używa się polskiego odpowiednika: analityka danych) w firmach informatycznych, przedsiębiorstwach i różnorodnych organizacjach.

Naszym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego nauczania maszynowego, analizy danych i statystyki. W czasie studiów zostaną przedstawione metody i narzędzia matematyczne niezbędne do analizy niespójnych, różnorodnych zbiorów danych, związanych z technologiami, które obecnie bardzo dynamicznie ewoluują, w szczególności big data. Absolwent specjalności Nauczanie Maszynowe posiada wiedzę na temat dostępnych rozwiązań programistycznych oraz technologii informatycznych umożliwiających efektywną analizę danych oraz użycie zaawansowanych technik nauczania maszynowego.

Na specjalności tej student:

 • poznaje dostępne rozwiązania programistyczne oraz technologie informatyczne umożliwiające efektywną analizę danych oraz użycie zaawansowanych technik nauczania maszynowego,
 • poznaje zaawansowane metody nauczania maszynowego,
 • poznaje zaawansowane metody analizy danych,
 • uczy się jak dobrać właściwy model do rozwiązania różnych problemów nauczania maszynowego,
 • dowiaduje się, jak należy budować model nauczania maszynowego i jak ocenić jego jakość,
 • uczy się wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do efektywnego rozwiązywania zagadnień nauczania maszynowego.
Data opublikowania: 09.02.2015
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz