Studia doktoranckie

Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej. Głównym celem tych studiów jest przygotowanie i napisanie pracy doktorskiej. Jej obrona kończy się nadaniem stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki. Praca doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

W ramach studiów doktoranckich doktoranci uczestniczą w wykładach i seminariach naukowych, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Studia doktoranckie prowadzone są przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://science.phd.uj.edu.pl. Doktorant może kształcić się w ramach jednego z dwóch kierunków w zakresie informatyki: informatyki technicznej (w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych - https://science.phd.uj.edu.pl/programy/informatyka-techniczna) lub informatyki teoretycznej (w ramach nauk ścisłych i przyrodniczych - https://science.phd.uj.edu.pl/programy/informatyka).

Ogólne informacje o studiach doktoranckich dla tzw. "starych" doktorantów (rozpoczynających studia przed wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0): http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/studia-doktoranckie

 

Data opublikowania: 09.02.2015
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz