Dziedziny badań

Podstawy i zastosowania informatyki:

W Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego są prowadzone badania w zakresie podstaw informatyki, zastosowań informatyki oraz matematyki stosowanej i obliczeniowej. Taka tematyka badań prowadzi do uwzględniania w naszych programach edukacyjnych zastosowań interdyscyplinarnych. Pracownicy naukowi instytutu są znani w kraju i za granicą ze swoich badań naukowych prowadzonych na wysokim poziomie. Posiadają oni doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie informatyki i matematyki. Aktualnie prowadzone są badania dotyczące następujących tematów:

Podstawy i zastosowania informatyki:

 • Algorytmy genetyczne i ewolucyjne
 • Analiza algorytmów
 • Automatyczne dowodzenie twierdzeń
 • Diagnostyczne systemy ekspertowe
 • Dynamika symboliczna
 • Grafika komputerowa
 • Kombinatoryka na słowach
 • Kombinatoryczna teoria półgrup
 • Kryptologia
 • Optymalizacja kombinatoryczna
 • Programowanie
 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Sieci komputerowe
 • Sieci neuronowe
 • Syntaktyczne rozpoznanie obrazów
 • Systemy agentowe
 • Sztuczna inteligencja
 • Teoria automatów, języków formalnych i gramatyk
 • Teoria grafów
 • Teoria i zastosowania rozpoznawania obrazów
 • Teoria kodów w tym kodów klockowych
 • Teoria rozproszonych algorytmów równoległych
 • Teoria obliczeń
 • Uczenie maszynowe
 • Złożoność obliczeniowa

Matematyka stosowana, obliczeniowa i zastosowania matematyki:

 • Analiza numeryczna
 • Dynamika topologiczna
 • Topologia obliczeniowa
 • Matematyczne modelowanie w inżynierii, mechanice, biologii, medycynie i ekonomii
 • Matematyczna teoria sterowania optymalnego
 • Operatory Markowa
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Równania różniczkowe i cząstkowe i ich zastosowania
 • Stochastyczne równania różniczkowe
 • Teoria miary

Prowadzone są zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki tych badań są prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz są znaczące w wielu dziedzinach informatyki.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie są w głównej mierze finansowane z grantów badawczych MNiSW, grantów europejskich, a także mniejszych grantów uzyskiwanych z innych źródeł. Konferencje naukowe przez nas organizowane były dofinansowywane np. przez firmy krajowe i międzynarodowe. Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej Instytutu są realizowane głównie w oparciu o środki UJ i granty inwestycyjne MNiSW.

Duża część prac naukowo-badawczych w Instytucie Informatyki jest prowadzona we współpracy międzynarodowej m.in. z ośrodkami w Austrii, Francji, Grecji, Japonii, Kanadzie, Korei, Niemczech, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju.

Działalność naukowa Instytutu Informatyki UJ jest prowadzona w szerokiej współpracy z informatykami i matematykami z innych ośrodków naukowych oraz we współpracy międzynarodowej z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi na całym świecie.

Oprócz wspólnych prac i wymiany informacji naukowych, dobre kontakty, które mamy z tymi i wieloma innymi instytucjami naukowymi na świecie pozwalają nam na kierowanie do nich naszych najlepszych doktorantów na staże naukowe po doktoracie.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • Opracowanie metody komputerowo wspieranych dowodów istnienia chaotycznych zbiorów niezmienniczych w układach dynamicznych i przeprowadzenie takiego dowodu dla słynnego układu równań Lorenza. Osiągnięcie to wymagało opracowania zupełnie nowych algorytmów numerycznych i kombinatorycznych w zakresie układów dynamicznych i topologii, przeprowadzenia dowodów ich poprawności, a także ich zaimplementowania i wdrożenia do praktycznych zastosowań. Publikacja, której współautorem jest prof. dr hab. M. Mrozek dotycząca tego zagadnienia została uznana przez "Encyclopedia Britannica" za jedno z czterech najważniejszych osiągnięć w matematyce w 1995 roku.
 • Uzyskanie przez zespół prof. dr hab. Z. Denkowskiego rezultatów egzystencjalnych dla nierówności hemiwariacyjnych typu parabolicznego i hiperbolicznego oraz zastosowania teorii Gamma, G i PG-zbieżności do analizy wrażliwości i numerycznej stabilności rozwiązań optymalnych w zadaniach sterowania optymalnego dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne, cząstkowe, inkluzje różniczkowe, nierówności wariacyjne i hemiwariacyjne.
 • Wyniki otrzymane przez zespół kierowany przez dr hab. W. Forysia w zakresie kombinatorycznej teorii półgrup, kombinatoryki na słowach oraz teorii języków formalnych i algebraicznej teorii kodowania. Zbadanie algorytmicznych, kratowych i topologicznych własności retraktów, podanie charakterystyki asymptotycznych własności słów będących iteratami homomorfizmów wolnych monoidów; opracowanie podstawy teorii kodów "klockowych", skonstruowanie algorytmów generowania rozmaitości języków z wykorzystaniem techniki punktów stałych oraz charakteryzacja rodziny języków przeliczalnie rekurencyjnych.
 • Najlepszymi pracownikami naukowymi Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w latach 2005-2008 zostali dr hab. Leszek Gasiński, prof. dr hab. Stanisław Migórski oraz dr Anna Ochal z Katedry Optymalizacji i Sterowania Instytutu Informatyki.