Stanisław Sędziwy (1934‒2024)

Stanisław Sędziwy urodził się 27 stycznia 1934 roku w Poznaniu. Dzieciństwo spędził w Zakopanem, a po perturbacjach wojennych osiadł z rodzicami w Krakowie, gdzie w 1951 roku uzyskał wyróżnienie na II Olimpiadzie Matematycznej i zdał maturę w I LO im. B. Nowodworskiego. W roku 1956 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jeszcze w ich trakcie podjął pracę w Katedrze Matematyki macierzystej uczelni i równolegle rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym pozostał związany przez kolejne niemal siedemdziesiąt lat. W roku 1959 został wiceprezesem reaktywowanego właśnie Koła Matematyków Studentów UJ. Zafascynowany równaniami różniczkowymi przedstawił w 1960 roku pracę magisterską napisaną pod opieką Tadeusza Ważewskiego, a pięć lat później doktoryzował się pod kierunkiem Zdzisława Opiala. Krótko potem podjął pracę na etacie adiunkta w Instytucie Matematyki UJ. W latach 1969‒1970 pracował jako visiting professor w Consiglio Nazionale delle Ricerche we Włoszech, a w latach 1973‒74 w University of Utah i University of Colorado w Stanach Zjednoczonych.

Profesor Sędziwy habilitował się w 1975 roku, a tytuł profesora nauk matematycznych uzyskał w 1997 roku. Współuczestniczył w tworzeniu Instytutu Informatyki i kierunku studiów informatyka w UJ, gdzie w latach 1975‒2006 kierował Katedrą Metod Numerycznych, pełniąc w okresie 1996‒97 funkcję wicedyrektora instytutu. Po przejściu na emeryturę, w latach 2007‒2011 pracował w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej. Między rokiem 1999 a 2008 był też wykładowcą PWSZ w Tarnowie. Działał także aktywnie w PTM, trzykrotnie, w kadencjach 1991‒93, 1999‒2001 i 2008‒10, będąc członkiem komisji rewizyjnej towarzystwa.

Opublikował blisko 50 artykułów z dziedziny równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowań w naukach technicznych i przyrodniczych, wśród nich prace w najlepszych czasopismach matematycznych poświęcone zagadnieniom brzegowym, istnieniu rozwiązań okresowych, czy problemom stabilności w równaniach biologii populacyjnej.

Był wykładowcą wielce cenionym przez studentów. Prowadził obszerny, dwuletni wykład analizy matematycznej dla studentów informatyki, wykład z równań różniczkowych zwyczajnych dla sekcji teoretycznej kierunku matematyka, ale jego licznym uczniom szczególnie utkwił w pamięci pionierski i wymagający wykład z metod numerycznych prowadzony przez wiele lat tak dla studentów kierunku matematyka, jak i kierunku informatyka.

Profesor Sędziwy był wspaniałym Nauczycielem. To Jemu wielu wychowanków zawdzięcza opanowane trudnej sztuki redagowania prac matematycznych. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy, a po jego korekcie prace w niemal magiczny sposób stawały się zwięzłe i równocześnie przystępne w czytaniu. Szlifował też nasze umiejętności prezentowania prac na seminariach. Był zawsze konkretny, mówił wprost co myśli, często okraszając swoje wypowiedzi ciętym humorem. A ponad wszystko był po prostu prawym człowiekiem, zaangażowanym społecznie, wzorem dla swoich wychowanków. Będzie nam bardzo brakować zarówno jego mądrości, jak i jego charakterystycznego uśmiechu, który mu często towarzyszył.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 12 stycznia o godzinie 11:40 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, po której odbędą się uroczystości pogrzebowe.

Data opublikowania: 08.01.2024
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz