Kierunek Informatyka, specjalność Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie, studia stacjonarne II stopnia

Czas trwania studiów                                   

(liczba lat / semestrów)

2 lata / 4 semestry

Zestaw modułów kształcenia
(zajęć i grup zajęć)

Przedmioty obowiązkowe

  1. Modelowanie obiektowe

  2. Programowanie funkcyjne

  3. Projekt zespołowy 1

  4. Projekt zespołowy 2

  5. Projekt zespołowy 3

  6. Ochrona własności intelektualnej

  7. Język angielski

 

Ponadto studenci powinni zaliczyć
jedenascie wykładów fakultatywnych i pięć seminariów

 

Student musí wybrać cztery z listy następujących przedmiotów:

  1. Metody optymalizacji
  2. Równania różniczkowe zwyczajne
  3. Sieci neuronowe
  4. Modelowanie i symulacja komputerowa
  5. Metody sztucznej inteligencji
  6. Techniki modelowania dyskretnego

o ile nie zaliczył ich na studiach I stopnia

 

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

I rok / I semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Modelowanie  obiektowe

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Programowanie  funkcyjne

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 1

w + ćw

egzamin

30 + 30

4

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 2

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Projekt zespołowy I

lab

zaliczenie

15

2

Seminarium 1

ćw

zaliczenie

30

4

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

Szkolenie BHP

inne

zaliczenie

 

1

Razem

 

 

305

30

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 3

w + ćw

Egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 4

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 5

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 6

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Projekt zespołowy II

lab

zaliczenie

15

2

Seminarium 2

ćw

zaliczenie

30

4

Język angielski

lab

Zaliczenie

60

4

Razem

 

 

345

34

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 7

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 8

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 9

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Projekt zespołowy III

lab

zaliczenie

15

2

Seminarium 3

ćw

zaliczenie

30

4

Seminarium 4

ćw

zaliczenie

30

4

Razem

 

 

255

28

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 10

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 11

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium 6

ćw

zaliczenie

30

4

Egzamin magisterski

 

 

 

20

Razem

 

 

150

34

Podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wy­miar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych modułów kształcenia, w których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bez­poś­red­niego udziału nauczycieli akademickich i stu­den­tów

 

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria

 

 

Wykłady

Ćwiczenia/Laboratoria

Konwersatoria

Seminaria

I semestr

125

150

0

30

II semestr

120

195

0

30

III semestr

90

105

0

60

IV semestr

60

60

0

30

Razem

405

545

0

150

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

120

(realizacja: 126 ECTS)

Wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli prze­wi­du­je ją program kształcenia dla danego ro­ku/se­mes­tru

Nie dotyczy

Inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kie­runku studiów

Brak