Kierunek Informatyka, specjalność Inżynieria Oprogramowania, studia stacjonarne II stopnia

Czas trwania studiów                                   

(liczba lat / semestrów)

2 lata / 4 semestry

Zestaw modułów kształcenia
(zajęć i grup zajęć)

Przedmioty obowiązkowe

  1. Obliczalność

  2. Programowanie funkcyjne

  3. Projekt programistyczny 1

  4. Teoria złożoności

  5. Projekt programistyczny 2

  6. Ochrona własności intelektualnej

  7. Język angielski

 

Ponadto studenci powinni zaliczyć
dziesięć wykładów fakultatywnych i sześć seminariów.

 

Student musí zaliczyć przynajmniej  3 z 5 kursów wymienionych poniżej

 

1.      Programowanie abstrakcyjne

2.      Programowanie niskopoziomowe

3.      Programowanie współbieżne

4.      Programowanie rozproszone

5.      Programowanie systemów mobilnych

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

I rok / I semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Obliczalność

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Programowanie funkcyjne

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Projekt programistyczny I

lab

zaliczenie

45

4

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 1

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 2

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium 1

ćw

zaliczenie

30

4

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

Razem

 

 

320

33

 

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Teoria złożoności

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 3

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Projekt programistyczny II

lab

zaliczenie

45

4

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 4

w + cw

Egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 5

w +cw

Egzamin

30 + 30

6

Seminarium 2

ćw

zaliczenie

30

4

Szkolenie BHP

inne

zaliczenie

 

1

Razem

 

 

315

33

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 6

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 7

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 8

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium 3

ćw

zaliczenie

30

4

Seminarium 4

ćw

zaliczenie

30

4

Język angielski

lab

Zaliczenie

60

4

Razem

 

 

360

32

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Wykład specjalnościowy/fakultatywny  9

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład specjalnościowy/fakultatywny 10

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium 5

ćw

zaliczenie

30

4

Seminarium 6

ćw

zaliczenie

30

4

Egzamin magisterski

 

 

 

20

Razem

 

 

180

40

 

Podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wy­miar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych modułów kształcenia, w których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bez­poś­red­niego udziału nauczycieli akademickich i stu­den­tów

 

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria

 

 

Wykłady

Ćwiczenia/Laboratoria

Konwersatoria

Seminaria

I semestr

125

195

0

30

II semestr

150

175

0

30

III semestr

120

180

0

60

IV semestr

60

  60

0

60

Razem

445

610

0

180

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

120

(realizacja: 138 ECTS)

Wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli prze­wi­du­je ją program kształcenia dla danego ro­ku/se­mes­tru

Nie dotyczy

Inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kie­runku studiów

Brak