Kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Teoretyczna, studia stacjonarne II stopnia

Czas trwania studiów (liczbę lat/semestrów)

2 lata / 4 semestry

 

Zestaw modułów kształcenia (zajęć i grup zajęć)

Przedmioty obowiązkowe

1. Programowanie funkcyjne

2. Projekt programistyczny 1

3. Matematyka dyskretna

4. Projekt programistyczny 2

5. Programowanie funkcyjne

6. Projekt programistyczny 1

7. Matematyka dyskretna

8. Język angielski

9. Ochrona własności intelektualnej

10. BHP

 

Studenci muszą obowiązkowo zaliczyć (w ramach studiów 1-go stopnia lub na studiach 2-go stopnia) następujące przedmioty:

1. Kryptologia

2. Wprowadzenie do kognitywistyki

3. Funkcje tworzące

4. Obliczalność i złożoność

 

 

Studenci muszą zaliczyć pięć wykładów specjalnościowych z poniższej listy:

1. Kody i kaflowanie

2. Modelowanie procesów współbieżnych i algorytmy

3. Programowanie w logice

4. Techniki matematyki dyskretnej

5. Teoria liczb w informatyce

6. Testowanie oprogramowania

7. Wybrane zagadnienia teorii grafów

8. Wybrane problemy dynamiki symbolicznej i jej modele

9. Teoria informacji

10. Geometria obliczeniowa z zastosowaniami

 

Ponadto studenci muszą zaliczyć cztery wykłady fakultatywne:

1. Nie wybrane z listy wykładów specjalnościowych

2. Modelowanie i symulacja komputerowa

3. Kryptologia II

4. Podstawy systemów sztucznej inteligencji

5. Inny wykład – wymagane uzgodnienie z opiekunem specjalności

 

Przedmiot Ochrona własności intelektualnej może być zaliczany na dowolnym semestrze studiów.

 

 

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

I rok / I semestr

 

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Wykład specj. lub fakultatywny 1

w+ćw

egzamin

30+30

6

Programowanie  funkcyjne

w+lab

egzamin

30+30

6

Projekt programistyczny I

lab

zaliczenie

45

4

Wykład specj. lub fakultatywny 2

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 3

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium 1

sem

zaliczenie

30

4

Język angielski

lek

egzamin

60

4

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

BHP

 

zaliczenie

 

1

Razem

 

 

380

38

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Matematyka dyskretna

w+ćw

egzamin

30+30

6

Projekt programistyczny II

lab

zaliczenie

45

4

Wykład specj. lub fakultatywny 4

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 5

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium 2

sem

zaliczenie

30

4

Seminarium 3

sem

zaliczenie

30

4

Razem

 

 

285

30

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Wykład specj. lub fakultatywny 6

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 7

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład specj. lub fakultatywny 8

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium 4

sem

zaliczenie

30

4

Seminarium 5

sem

zaliczenie

30

4

Razem

 

 

240

26

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Wykład fakultatywny 4

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium 6

sem

zaliczenie

30

4

Seminarium 7

sem

zaliczenie

30

4

Praca magisterska i egzamin magisterski

 

egzamin

 

20

Razem

 

 

120

34

Podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wymiar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych modułów kształcenia, w których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

 

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria

 

 

Wykład

Ćwiczenia/Laboratoria

Konwersatoria

Seminaria

I semestr

125

225

0

30

II semestr

90

135

0

60

III semestr

90

90

0

60

IV semestr

30

30

0

60

Razem

335

480

0

210

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

120

(realizacja: 128 ECTS)

Wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli przewiduje ją program kształcenia dla danego roku/semestru

Nie dotyczy

Inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów

Brak