Kierunek Informatyka, specjalność Inżynieria Oprogramowania, studia stacjonarne I stopnia

Czas trwania studiów     (liczba lat / semestrów)

3 lata / 6 semestrów

 

 

Zestaw modułów kształcenia
(zajęć i grup zajęć)

Przedmioty obowiązkowe

  1. Algebra liniowa z geometrią 1

  2. Org. i architekt. komp

  3. Programowanie 1

  4. Wstęp do informatyki

  5. Wstęp do teorii mnogości

  6. Szkolenie BHP

  7. Algebra liniowa z geometrią 2

  8. Analiza matematyczna 1

  9. Metody programowania

10. Programowanie 2

11. Systemy operacyjne

12. Analiza matematyczna 2

13. Algorytmy i struktury danych

14. Wstęp do matematyki dyskretnej

15. Bazy danych

16. Inżynieria oprogramowania

17. Rachunek prawdopodob. i stat.

18. Sieci komputerowe

19. Teoria automatów i języków formalnych

20. Programowanie w sieci Internet

21. Metody numeryczne

22. Bezpieczeństwo systemów komp.

23. Projekt zespołowy 1

24. Ochrona własności intelektualnej

25. Projekt zespołowy 2

26. Modelowanie obiektowe

27. Zarządzane projektami IT

28. Wzorce projektowe

29. Testowanie oprogramowanie

30. Filozofia

31. Język angielski

32. Wychowanie fizyczne

 

Ponadto studenci powinni zaliczyć
dwa wykłady fakultatywne i dwa seminaria.

 

 

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

 

I rok / I semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 1

w + ćw

zaliczenie

30 + 30

5

Organizacja i architektura komputerów

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Programowanie 1

w + lab

zaliczenie

30 + 45

5

Wstęp do informatyki

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Wstęp do teorii mnogości

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Szkolenie BHP

inne

zaliczenie

 

1

Wychowanie fizyczne

ćw

zaliczenie

30

1

Razem

 

 

345

30

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 2

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Analiza matematyczna 1

w + ćw

zaliczenie

30 + 45

6

Metody programowania

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Programowanie 2

w + lab

egzamin

30 + 45

6

Systemy operacyjne

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Wychowanie fizyczne

Ćw

zaliczenie

30

1

Razem

 

 

360

32

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Analiza matematyczna 2

w + ćw

egzamin

30 + 45

7

Algorytmy i struktury danych

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Wstęp do matematyki dyskretnej

w + ćw

egzamin

45 + 60

8

Bazy danych

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Język angielski

lek

zaliczenie

60

4

Razem

 

 

390

33

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Inżynieria oprogramowania

w + lab

egzamin

30 + 45

7

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Sieci komputerowe

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Teoria języków i automatów

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład fakultatywny 1

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Język angielski

Lek

zaliczenie

60

2

Razem

 

 

375

33

 

III rok / V semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

Programowanie w sieci Internet

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Metody numeryczne

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

w + lab

egzamin

30 + 30

6

Projekt zespołowy 1

lab

zaliczenie

30

3

Modelowanie obiektowe

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Zarządzanie Projektami IT

wykład

Egzamin

15

1

Seminarium

sem

zaliczenie

30

3

Język angielski

lek

egzamin

60

4

Razem

 

 

375

35

 

III rok /VI semestr

Moduł kształcenia

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

ECTS

 

 

 

 

 

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

Projekt zespołowy 2

lab

zaliczenie

30

3

Wzorce projektowe

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Testowanie oprogramowania

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Wykład fakultatywny 2

w + ćw

egzamin

30 + 30

6

Seminarium

sem

zaliczenie

30

3

Filozofia

w + ćw

zaliczenie

30+30

4

Praktyki

 

zaliczenie

90

0

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

 

egzamin

 

10

Razem (bez praktyk)

 

 

325

39

 

Podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wy­miar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych modułów kształcenia, w których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bez­poś­red­niego udziału nauczycieli akademickich i stu­den­tów

 

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria

 

 

Wykłady

Ćwiczenia/Laboratoria

Konwersatoria

Seminaria

I semestr

150

195

0

0

II semestr

150

210

0

0

III semestr

135

255

0

0

IV semestr

150

225

0

0

V semestr

135

210

0

30

VI semestr

115

150

0

30

Razem

820

1245

0

60

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

180

(realizacja: 202 ECTS)

Wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli prze­wi­du­je ją program kształcenia dla danego ro­ku/se­mes­tru

90

Inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kie­runku studiów

Brak