Kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Stosowana, studia stacjonarne I stopnia

Czas trwania studiów (liczbę lat/semestrów)

3 lata / 6 semestrów

 

Zestaw modułów kształcenia (zajęć i grup zajęć)

Przedmioty obowiązkowe

1. Algebra liniowa z geometrią 1

2. Org. i architekt. komp

3. Programowanie 1

4. Wstęp do informatyki

5. Wstęp do teorii mnogości

6. Szkolenie BHP

7. Algebra liniowa z geometrią 2

8. Analiza matematyczna 1

9. Metody programowania

10. Programowanie 2

11. Systemy operacyjne

12. Analiza matematyczna 2

13. Algorytmy i struktury danych

14. Wstęp do matematyki dyskretnej

15. Bazy danych

16. Inżynieria oprogramowania

17. Rachunek prawdopodob. i stat.

18. Sieci komputerowe

19. Teoria automatów i języków formalnych

20. Modelowanie i symulacja komputerowa

21. Programowanie w sieci Internet

22. Metody numeryczne

23. Bezpieczeństwo systemów komp.

24. Projekt zespołowy 1

26. Ochrona własności intelektualnej

27. Projekt zespołowy 2

28. Filozofia

 

 

Ponadto studenci powinni zaliczyć cztery wykłady fakultatywne i dwa seminaria.

 

 

Rozkład modułów kształcenia w poszczególnych semestrach/roku

 

I rok / I semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 1

w+ćw

zaliczenie

30+30

5

Organizacja i architektura komp.

w+lab

egzamin

30+30

6

Programowanie 1

w+lab

zaliczenie

30+45

5

Wstęp do informatyki

w+lab

egzamin

30+30

6

Wstęp do teorii mnogości

w+ćw

egzamin

30+30

6

Szkolenie BHP

inne

zaliczenie

 

1

Wychowanie fizyczne

ćw

zaliczenie

30

1

Razem

 

 

345

30

 

I rok/ II semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Algebra liniowa z geometrią 2

w+ćw

egzamin

30+30

6

Analiza matematyczna 1

w+ćw

zaliczenie

30+45

6

Metody programowania

w+lab

egzamin

30+30

6

Programowanie 2

w+lab

egzamin

30+30

6

Systemy operacyjne

w+lab

egzamin

30+45

7

Wychowanie fizyczne

ćw

zaliczenie

30

1

Razem

 

 

360

32

 

 

II rok/ III semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Analiza matematyczna 2

w+ćw

egzamin

30+45

7

Algorytmy i struktury danych

w+lab

egzamin

30+45

7

Wstęp do matematyki dyskretnej

w+ćw

egzamin

45+60

8

Bazy danych

w+lab

egzamin

30+45

7

Język angielski

lek

zaliczenie

60

2

Razem

 

 

390

31

 

II rok / IV semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Inżynieria oprogramowania

w+lab

egzamin

30+45

7

Rachunek prawdopodob. i stat.

w+ćw

egzamin

30+30

6

Sieci komputerowe

w+lab

egzamin

30+30

6

Teoria języków i automatów

w+ćw

egzamin

30+30

6

Mod. i symulacja komputerowa

w+ćw

egzamin

30+30

6

Język angielski

lek

zaliczenie

60

2

Razem

 

 

375

33

 

III rok / V semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

Programowanie w sieci Internet

w+lab

egzamin

30+30

6

Metody numeryczne

w+lab

egzamin

30+30

6

Bezpieczeństwo syst. komp.

w+lab

egzamin

30+30

6

Projekt zespołowy

lab

zaliczenie

30

3

Wykład fakultatywny 1

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium

sem

zaliczenie

30

3

 

III rok /VI semestr

Moduł kształcenia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

 

 

 

 

 

Ochrona własności intelektualnej

w

zaliczenie

5

1

Projekt zespołowy 2

lab

zaliczenie

30

3

Wykład fakultatywny 2

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład fakultatywny 3

w+ćw

egzamin

30+30

6

Wykład fakultatywny 4

w+ćw

egzamin

30+30

6

Seminarium

sem

zaliczenie

30

3

Filozofia

w+ćw

zaliczenie

30+30

4

 

 

 

Podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wymiar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych modułów kształcenia, w których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

 

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria

 

 

Wykład

Ćwiczenia/Laboratoria

Konwersatoria

Seminaria

I semestr

150

195

0

0

II semestr

150

210

0

0

III semestr

135

255

0

0

IV semestr

150

225

0

0

V semestr

120

210

0

30

VI semestr

125

150

0

30

Razem

830

1245

0

60

 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

180

(realizacja: 209 ECTS)

Wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli przewiduje ją program kształcenia dla danego roku/semestru

Co najmniej 90 godzin nie wliczane do godzin dydaktycznych i bez punktów ECTS

Inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów

Brak